COMPUTER & COMMUNICATION ENGINEERING

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ И СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

(Тези етични норми за публикуване са базирани на съществуващи и утвърдени добри практики и препоръки на Elsevier и Комитета за публикационна етика (COPE) )

Редакционната колегия на списание „Компютърно и комуникационно инженерство” спазва международно признатите стандарти за публикационна практика,утвърдени от Комитета за публикационна етика (COPE). С участието си в издателския процес всички автори, рецензенти и редактори се съгласяват да спазват тези стандарти


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ
 

Стандарти за отчитане на резултати от научни изследвания

Авторите на статии с оригинални научни изследвания следва да представят точен отчет на извършената работа, както и обективно обсъждане на тяхното значение. Изходните данни следва да бъдат представени в статията. Всяка статия трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, позволяващи коректното й цитиране. Измамните и съзнателно неточните твърдения представляват неетично поведение и се считат за неприемливи.

Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване оригинални работи, а ако са използвали чужди данни и/или текст, то това е надлежно цитирано. Плагиатството има много форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без позоваване) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като собствени. Плагиатството във всичките си форми е неетично поведение и се счита за неприемливо.

Многократно, излишно или конкурентно публикуване

Авторът се задължава да не представя за публикуване ръкописи, описващи по същество едно и също научно изследване, в повече от едно периодично издание или като първоначална публикация. Конкурентното представяне на един и същи ръкопис в повече от едно издание е неетично поведение и се счита за неприемливо. Повторното публикуване е допустимо само при определени условия, например когато става дума за клинични ръководства, преводи и т.под. В тези случаи авторите и редакторите на съответните издания могат да се съгласят на вторична публикация, отразяваща данните и интерпретацията на първичния документ, но само при условие че изрично се позоват на първоначалната публикация.

Позоваване на източници

Авторите се задължават да цитират всички публикации, които са повлияли при определяне на характера на отчетената работа в собствената им статия. Информация, получена насаме, в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не може да се използва без изричното писмено разрешение на източника.

Авторство на научното изследване

Всички изследователи, които имат значителен принос към концепцията, проектирането, зпълнението или тълкуването на публикуваното научно изследване, следва да бъдат посочени като съавтори. Когато има и други участници в съществени аспекти на изследователския проект, те трябва да бъдат признати и вписани като участници. Съответният автор следва да гарантира, че всички съавтори и участници са включени в статията, както и че всички съавтори са одобрили окончателния й вариант, като са постигнали съгласие относно представянето й за публикуване.

Грешки в публикувани трудове

В случай че открие значителна грешка или неточност в своята публикация, авторът се задължава незабавно да уведоми редактора или издателя на списанието и в сътрудничество с редактора да изтегли или коригира статията. Ако редакторът или издателят разберат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа съществена грешка, авторът е длъжен незабавно да изтегли или да коригира статията или да представи доказателства пред редактора за коректността на оригиналната статия.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ


Решения за публикуване

Редакционната колегия на списание „Компютърно и комуникационно инженерство” решава кои от представените статии да бъдат публикувани. Решенията се вземат на базата на приемането на съответния ръкопис и неговото значение за изследователите и за читателите. Главните редактори се ръководят от политиката на редакционната колегия и се съобразяват с правните изисквания по отношение на дискредитиране, нарушаване на авторски права и плагиатство. При вземането на решения главните редактори може да се съветват с отговорния редактор или с рецензентите.

Обективна оценка

Всеки представен за публикуване ръкопис следва да се оценява по неговото съдържание, без оглед на расата, пола, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, етническата принадлежност, гражданството и политическите пристрастия на автора му.

Конфиденциалност

Редакционната колегия няма право да разкрива информация относно представените ръкописи на никой друг освен на съответния автор, на рецензентите, на потенциалните рецензенти, на други редакционни съветници и на издателя, в случай че това е уместно.

Конфликт на интереси

Всяка поверителна информация и всички идеи, получени в процеса на рецензиране, се пазят в пълна тайна и не могат да бъдат използвани за лична изгода. Рецензентите нямат право да разглеждат ръкописи, по отношение на които е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, сътруднически и други взаимоотношения или връзки с когото и да е от авторите или с институции, свързани с публикациите. Редакторите се задължават да изискват от всички участници да разкрият евентуални конкурентни интереси, както и да публикуват корекции, ако наличието на конкурентни интереси е разкрито след излизането на съответния материал.

Участие и сътрудничество при разследване на оплаквания

Когато са подадени оплаквания с етичен характер относно представен ръкопис или публикувана статия, редакторът съвместно с издателя трябва да се свърже с автора на ръкописа, като отдаде дължимото внимание на съответната жалба. Ако жалбата бъде уважена, може да бъдат публикувани корекции, да се изтегли материалът или да се подаде сигнал до съответните институции. Всеки акт на неетично поведение трябва да бъде разгледан, дори и в случай че е установен след години.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ


Принос към редакционните решения

Рецензията е съществен компонент от научната комуникация и лежи в основата на научната методология. Мнението на рецензента подпомага редактора при вземането на решения и чрез комуникация с автора способства за подобряване на научната публикация.

Поверителност

Всички ръкописи, представени за рецензия, се третират като поверителни документи. Те не трябва да се бъдат показвани или обсъждани с други лица с изключение на упълномощените от редактора.

Стандарти за обективност

Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Всяка форма на лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и аргументирано.

Позоваване на източници

Всяко позоваване на наблюдение, източници на информация или аргумент следва да бъде придружено от съответното цитиране. Рецензентът трябва да обърне внимание на редактора относно всяка съществена прилика или припокриване между неговия ръкопис и друга публикувана статия, която им е известна.

Конфликт на интереси

Непубликувани материали, оповестени в представен ръкопис, не могат да бъдат използвани от рецензента като собствени научни изследвания без изричното съгласие на автора. Всяка поверителна информация и всички идеи, получени в процеса на рецензиране, се пазят в пълна тайна и не могат да бъдат използвани за лична изгода. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, по отношение на които е налице конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, сътруднически и други взаимоотношения с когото и да е от авторите или с институции, свързани с публикациите.